Budohoski, Zapolski


Family Name: Budohoski, Zapolski
Period: 1700 onwards

Also Nowogrudek and Wilno areas